Home
Nieuws
Wat wij doen
Tarieven
Algemene voorwaarden
Opdrachtgevers
Over ons
Contact
Links


3. Wijziging en voortijdige beëindiging van een opdracht

► 3.1 Indien er zich tijdens de uitvoering van een opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst afbreuk (kunnen) doen, vindt er overleg plaats tussen FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg en de opdrachtgever. Zonodig worden nieuwe afspraken gemaakt, die (bij voorkeur digitaal) schriftelijk worden bevestigd.

► 3.2 De opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde (desgevraagd schriftelijke) informatie op te vragen bij FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg over de voortgang van een opdracht, hetgeen daarop zal worden verstrekt.

► 3.3 Indien het niet mogelijk is om naar aanleiding van voorkomende feiten of omstandigheden uitvoering van een opdracht voort te zetten, hebben zowel de opdrachtgever als FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen. FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg behoudt zich het recht voor om een compensatieregeling te treffen met de opdrachtgever in geval van aantoonbare inkomstenderving vanwege voortijdige beëindiging van een opdracht.

► 3.4 FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

4. Annulering van een opdracht

► 4.1 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot acht weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht.

► 4.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot vier weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht, behoudens eventueel gemaakte voorbereidings- en/of ontwikkelingskosten en kosten aan derden.

► 4.3 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen vier weken en een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum worden 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

► 4.4. Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum en de uitvoeringsdatum zelf worden alle overeengekomen kosten in rekening gebracht.

► 4.5 In geval van onvoorziene omstandigheden hebben zowel de opdrachtgever als FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg het recht om, in goed overleg, een opdracht te verplaatsen naar een andere datum. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg bovendien te allen tijde het recht om uitvoering van een opdracht te laten overnemen door derden.

► 4.6 FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.