Home
Nieuws
Wat wij doen
Tarieven
Algemene voorwaarden
Over ons
Opdrachtgevers
Contact
Links


3. Wijziging en voortijdige beëindiging van een opdracht

3.1 Indien er zich tijdens de uitvoering van een opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst afbreuk (kunnen) doen, vindt er overleg plaats tussen FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg en de opdrachtgever. Zonodig worden nieuwe afspraken gemaakt, die (bij voorkeur digitaal) schriftelijk worden bevestigd.
3.2 De opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde (desgevraagd schriftelijke) informatie op te vragen bij FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg over de voortgang van een opdracht, hetgeen daarop zal worden verstrekt.
3.3 Indien het niet mogelijk is om naar aanleiding van voorkomende feiten of omstandigheden uitvoering van een opdracht voort te zetten, hebben zowel de opdrachtgever als FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen. FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg behoudt zich het recht voor om een compensatieregeling te treffen met de opdrachtgever in geval van aantoonbare inkomstenderving vanwege voortijdige beëindiging van een opdracht.
3.4 FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

4. Annulering van een opdracht

4.1 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot acht weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht.
4.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot vier weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht, behoudens eventueel gemaakte voorbereidings- en/of ontwikkelingskosten en kosten aan derden.
4.3 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen vier weken en een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum worden 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
4.4. Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum en de uitvoeringsdatum zelf worden alle overeengekomen kosten in rekening gebracht.
4.5 In geval van onvoorziene omstandigheden hebben zowel de opdrachtgever als FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg het recht om, in goed overleg, een opdracht te verplaatsen naar een andere datum. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg bovendien te allen tijde het recht om uitvoering van een opdracht te laten overnemen door derden.
4.6 FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.