Home
Nieuws
Wat wij doen
Tarieven
Algemene voorwaarden
Opdrachtgevers
Over ons
Contact
Links


Algemene voorwaarden


1. Algemeen

► 1.1 FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg is in de persoon van Erik van den Ouwelant lid van de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkeling en Opleiden (NVO2).

► 1.2 Alle opdrachten die door FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg worden aangenomen, worden uitgevoerd met inachtneming van de beroepscode van NVO2 (zie: www.nvo2.nl).

► 1.3 Opdrachten die in strijd zijn met de beroepscode worden niet aangenomen of gestaakt indien verdere uitvoering leidt tot conflicten met de beroepscode.

► 1.4 Indien een opdrachtgever van mening is dat FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg niet conform de beroepscode handelt of heeft gehandeld, kan een klacht worden ingediend bij de Raad van Toezicht van NVO2 (Postbus 88 – 3970 AB te Driebergen).

2. Opdrachtaanvaarding

► 2.1 Een opdracht komt tot stand op basis van een mondeling of telefonisch intakegesprek.

►2.2 Naar aanleiding van het intakegesprek verstrekt FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg (bij voorkeur digitaal) een schriftelijk uitvoeringsvoorstel aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft hierop geen prijs te stellen. In het uitvoeringsvoorstel zijn relevante condities opgenomen, zoals de voorgenomen inhoud van de uitvoeringsopdracht, de duur, de kosten, het aantal deelnemers, les- en werkmaterialen, de rol van betrokkenen, de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd, eventuele uitvoeringsdata en –locatie(s), wijze van evaluatie en nazorg, etc. Het uitvoeringsvoorstel heeft de status van offerte. Een offerte heeft een geldigheidsduur van drie maanden, gerekend vanaf de datum van verzending aan de opdrachtgever.

► 2.3 Eventuele wijzigingen op het uitvoeringsvoorstel worden door de opdrachtgever doorgegeven aan FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg of de offerte wordt door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend en geretourneerd. Een digitale retournering van de offerte en/of een mondelinge toezegging van de opdrachtgever geldt ook als een akkoordverklaring.

► 2.4 Zodra een opdrachtgever en FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg over alle punten overeenstemming hebben bereikt, wordt een opdracht met vermelding van alle voornoemde relevante condities, bevestigd in een uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst wordt in tweevoud ondertekend door beide partijen. Zowel de opdrachtgever als FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg ontvangen een exemplaar ten behoeve van de eigen administratie.